fbpx

Oppositieprocedure

Gratis ontdekken wat je kansen zijn bij de procedure

Z

Gratis inschatting van de kansen

Z

Begeleiding door merkengemachtigden

Z

Bij instellen & verdedigen oppositie

Zij gingen je voor

NPO
DJI
Liander
Hornbach

Hoe werkt de oppositieprocedure in het merkenrecht?

De oppositieprocedure binnen het merkenrecht kent 6 stappen, te weten:

  1. Akte van oppositie
  2. Mededeling aanvang procedure en proceduretaal
  3. Doorsturen argumenten door BBIE
  4. Verzoek om bewijs en reactie op argumentatie opposant
  5. Bewijzen door BBIE aan verweerder gestuurd
  6. Beslissing

Wat je moet weten

Wat zijn de kosten van een oppositieprocedure?

De kosten van een oppositieprocedure zijn afhankelijk of deze bij het BOIP of EUIPO worden gevoerd. In het overzicht hierboven en hieronder vind je de kosten van een oppositie in de Benelux en Europese Unie:  

Verder is alles op basis van tijd met uurtarief van 175 euro. Verder opstellen eerste sommatiebrief rond 1 uur, opstellen co-existentie overeenkomst rond 1 a 2 uur.

Tarieven BBIE

De taksen die moeten worden betaald in de procedure bij het BOIP zijn €1030,-. Hierbij is het mogelijk om 40 procent aan te betalen.

Voor het indienen van een oppositie bij BBIE gebaseerd op max 3 registraties gelden in totaal de volgende kosten::

Taksen: 1045

Fee: 405

Totaal: 1450 euro

Als uitstel van de cooling off in de Benelux wordt aangevraagd, dan komt hier de eerste vier keer 150 euro bij.

Opstellen van argumenten kost rond de 4 à 5 uur en wordt behandeld op basis van het uurtarief van 175 per uur.

Mocht een beperking moeten worden ingediend in de Benelux, dan kost dit 125 euro.

Bij een verzoek om bewijs van gebruik wordt 125 euro in rekening gebracht.

Tarieven EUIPO

De taksen die moeten worden betaald in de procedure bij het EUIPO zijn 320,-. Als de opdracht tot oppositie wordt ingesteld binnen de laatste tien dagen van de oppositietermijn, dan geldt een toeslag van 10 procent.

Voor het indienen van een oppositie bij EUIPO gebaseerd op max 3 registraties gelden de volgende kosten:

Taksen: 325

Fee: 425

Totaal: 750 euro

Bij uitstel van de cooling off in de EU komt hier 125 euro bij.

Opstellen van argumenten kost rond de 4 à 5 uur en wordt behandeld op basis van het uurtarief van 175 per uur.

Mocht een beperking moeten worden ingediend in de Benelux, dan kost dit 125 euro.

Bij een verzoek om bewijs van gebruik wordt 125 euro in rekening gebracht.

Oppositieprocedure

Hoe werkt de oppositie instellen bij BOIP?

De oppositieprocedure van een merk of merkaanvraag in de Benelux loopt via het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), oftewel het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom (BBIE).

De procedure is gebaseerd op artikel 1.12 tot en met 1.29 BVIE.

Het verschil met een gerechtelijke procedure is dat je bij oppositie geen gebruiksverbod kan worden geëist. Daarnaast kent de oppositieprocedure een beperkte kostenveroordeling.

De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt is 2 maanden vanaf de dag van publicatie van het merkdepot.

De oppositie kan worden ingesteld door een merkhouder of deposant of door een licentiehouder als de licentie is ingeschreven in het register.

Als oppositie wordt ingesteld, dan moet sprake zijn van normaal gebruik binnen een periode van vijf jaar. Tot 1995 werd hierbij gerekend vanaf de depotdatum, tot 2003 gold de datum waarop het dossier klaar was en sinds 2003 geldt de inschrijvingsdatum van het merk.

De oppositiegrond in de Benelux is alleen verwarringsgevaar. De zogenoemde sub c grond van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

Ook de taalkeuze is belangrijk. In de Benelux zijn Frans en Nederlands officiële talen en bestaat ook de mogelijkheid om de procedure in het Engels te voeren.

De taal van het depot is hierbij leidend. Als het depot in het Engels is, dan mag de opposant kiezen. Anders mag Engels alleen met toestemming.

De cooling-off periode die volgt geeft partijen de mogelijkheid om te schikken. Deze periode van twee maanden kan 3 keer voor een periode van 4 maanden gratis worden verlengd. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

Daarna moeten argumenten worden ingediend. Hiervoor hebben partijen twee maanden de tijd. Als beide partijen gezamenlijk aangeven dit te willen opschorten, dan kan dat voor een periode van 4 maanden.

Nadat de argumenten zijn ontvangen en doorgestuurd naar partijen, krijgt de verweerder twee maanden de tijd om zich te verweren. Doet deze dit niet, dan wordt het bezwaar toegewezen.

Tot slot volgt de beslissing. Dit kan een maximale kostenveroordeling van €1030,- zijn. Ook geldt een executoriale titel.

Beroep tegen de beslissing kan binnen twee maanden worden ingesteld bij het Hof in Den Haag, Brussel of Luxemburg. Welk Hof gekozen moet worden hangt af van het adres van verweerder, het adres van de opposant en de gemachtigde daarvan.

Hoe werkt oppositie instellen bij EUIPO?

De oppositieprocedure tegen een merk in de Europese Unie moet worden ingesteld bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 

De procedure is gebaseerd op artikel 46 en 47 van de Uniemerkenverordening en artikel 2 tot en met 10 Vo. 2017/1430.

De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt is 3 maanden vanaf de dag van publicatie van het merkdepot.

De oppositie in de EU kan niet alleen door de merkhouder, deposant of licentiehouder worden ingesteld, maar ook door de houder van een handelsnaam of geografische aanduiding.

Als oppositie wordt ingesteld, dan moet sprake zijn van normaal gebruik binnen een periode van vijf jaar. In de EU wordt hierbij gerekend vanaf de registratiedatum van het merk.

Bewijs van gebruik is gebaseerd op plaats, duur, omvang en wijze van gebruik in combinatie met de waren en diensten waarvoor de registratie is gedaan.

Gebruik kan worden aangetoond op basis van reclame uitgaven, catalogussen, verpakkingen, facturen en bijvoorbeeld foto’s of historie van de website.

Bij het EUIPO kan je niet alleen bezwaar maken op basis van verwarringsgevaar, maar ook als sprake is van aanhaken of verwatering. Dit is de sub c grond.

Bij het EUPIO gelden vijf talen, te weten: Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Als de procedure is gestart, volgt de cooling-off periode van twee maanden. Deze periode kan tot 24 maanden worden verlengd of tot één van de partijen gaat voor opt-out.

Daarna moeten argumenten worden ingediend. Hiervoor hebben partijen twee maanden de tijd. Als beide partijen gezamenlijk aangeven dit te willen opschorten, dan kan dat voor een periode van 12 maanden of tot de opt-out van één van beide partijen.

Nadat de argumenten zijn ingediend bepaalt het EUIPO de termijn waarbinnen verweer moet worden ingediend. Als geen verweer volgt, dan wordt toch een inhoudelijke beslissing genomen.

Tot slot volgt de beslissing. Dit kan een kostenveroordeling van maximaal €650,- zijn en er geldt geen executoriale titel.

Binnen twee maanden na de beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Kamer van Beroep. Als je het dan nog niet eens bent met de uitkomst kun je nog naar het Gerecht en Hof van Justitie.